×
A
A
A
Sazlamalar

Azərbaycan dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya kursunu seçib və bu istiqamətdə inamla irəliləyir  

Bakı, 8 iyun, Ramiz Quliyev, AZƏRTAC

Müasir dövrdə dövlətlərarası münasibətlərdə beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya mühüm əhəmiyyətə malikdir. Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya ölkələr arasında təsərrüfat əlaqələrinin yeni forması kimi ХХ əsrin ortalarından etibarən özünün yüksək inkişaf səviyyəsinə çatıb.
Ayrı-ayrı ölkələr arasında həyata keçirilən bütün inteqrasiya proseslərinin məqsədi milli iqtisadiyyatların kapital bazarlarının, xarici ticarətin səmərəliliyinin yüksəldilməsidir.
AZƏRTAC xəbər verir ki, dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra ötən qısa dövr ərzində Azərbaycan Respublikasının iqtisadi siyasəti nəticəsində ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafı və dünya təsərrüfat sisteminə inteqrasiyası sahəsində çox böyük nailiyyətlər əldə olunub. Ən böyük nailiyyət isə ondan ibarətdir ki, bu dövrdə ölkəmizdə aparılan müstəqil dövlət quruculuğu prosesində iqtisadi islahatların və inkişafın mahiyyət etibarı ilə yeni bir modeli - Azərbaycan modeli yaranıb.
Hazırda Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi siyasətinin strateji məqsədləri sərbəst bazar münasibətlərinə və özünüinkişaf qabiliyyətinə malik olan sosialyönümlü, diversifikasiya olunmuş milli iqtisadiyyatın formalaşdırılması və dünya təsərrüfat sisteminə inteqrasiyasının təmin olunmasıdır. Davamlı və dinamik inkişaf məntiqinə əsaslanan bu siyasətin həyata keçirilməsi nəticəsində qazanılmış uğurlar daha da möhkəmləndirilmiş, bu dövrdə makroiqtisadi sabitlik qorunub saxlanılmış, iqtisadiyyatın diversifikasiyası, qeyri-neft sahələrinin, regionların inkişafı sürətlənmiş, strateji valyuta ehtiyatlarının səmərəli istifadəsi təmin olunmuş, milli valyutanın sabitliyi, bank sisteminin etibarlılığı artırılmış, sahibkarlığa dövlət dəstəyi gücləndirilmiş, əhalinin sosial rifahı davamlı olaraq yaxşılaşmışdır.
Eyni zamanda, ölkənin regionlarında mövcud olan iqtisadi potensialdan tam və səmərəli istifadə olunmasını, sosial-iqtisadi vəziyyətin yaxşılaşdırılmasını və iqtisadiyyatın tarazlı inkişafını təmin etmək məqsədilə uğurla icra olunan dövlət proqramları, regionların kompleks inkişafına, infrastruktur sahələrinin bərpası və genişləndirilməsinə, yeni istehsal və emal müəssisələrinin, sosial-mədəni obyektlərin yaradılmasına, yeni iş yerlərinin açılmasına, əhalinin həyat səviyyəsinin daha da yüksəldilməsinə səbəb olub.
Respublikamızın iqtisadi inkişafının əsas məsələlərindən biri də xarici iqtisadi əlaqələrin düzgün istiqamətdə qurulmasıdır. Azərbaycan hazırda dünyanın 80-dən çox ölkəsi ilə qarşılıqlı iqtisadi-ticarət əlaqələrinə malikdir. Ölkənin iqtisadi potensialı, xammal və mineral ehtiyatlarla zənginliyi, təbii şəraiti və əlverişli iqtisadi-coğrafi mövqeyi dünya ölkələri ilə əməkdaşlıq imkanlarını artırır.
Respublikada bazar iqtisadiyyatına keçid prosesi özəl mülkiyyətə əsaslanan minlərlə müəssisə və təşkilatlara vasitəsiz xarici ticarət əlaqəsi yaratmağa və valyuta-təsərrüfat əməliyyatları aparmağa imkan verib. Artıq istənilən müəssisə xarici iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olmaq hüququna malikdir. Böyük təbii sərvətlərə və iqtisadi ehtiyatlara malik olan Azərbaycanın iqtisadi inkişafı, həm də onun ümumdünya təsərrüfatı sisteminə səmərəli inteqrasiyası prosesindən asılıdır.
Bu gün Azərbaycan regionda aparıcı iqtisadi gücə çevrilmiş müstəqil bir dövlətdir. Danılmaz faktdır ki, Azərbaycanın təşəbbüskarı olduğu, tərəfdaşları ilə birgə həyata keçirdiyi bir sıra irimiqyaslı layihələr nəinki regionun, eləcə də qonşu bölgələrin inkişafına mühüm töhfə verir. Bu layihələr sırasında Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəməri, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz boru xətti, Transanadolu (TANAP) və Transadriatik (TAP) boru kəmərlərinin tikintisini və s. göstərmək olar.
Ümumiyyətlə isə hər bir ölkənin inkişafı dünya iqtisadiyyatına tam inteqrasiyadan keçir. Bir sıra ölkələrin təcrübəsi bunu sübut edib. Məhz bu səbəbdən Azərbaycan ölkə iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya kursunu seçib və bu istiqamətdə inamla irəliləyir.

 

Tikinti̇ 2023-06-08 02:15:00